Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kopijatelier, gevestigd aan Lamoen 4 in Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kopijatelier
Lamoen 4
8061 MK Hasselt
Telefoon: 06 – 34963232
Mail: info@kopijatelier.nl
Website: www.kopijatelier.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kopijatelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kopijatelier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kopijatelier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Kopijatelier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kopijatelier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kopijatelier) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kopijatelier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er voor onze financiële administratie een fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Indien er geen wettelijke verplichting is, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kopijatelier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kopijatelier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De website www.kopijatelier.nl is gebouwd in WordPress. Binnen deze website maken wij gebruik van WP Statistics. Zo houden wij onder andere bij hoeveel bezoekers onze website per unieke pagina telt. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen naar individuele bezoekers worden herleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kopijatelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kopijatelier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kopijatelier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kopijatelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uiteraard maken wij gebruik van SSL, een beveiligde verbinding, ter bescherming van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@kopijatelier.nll.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.kopijatelier.nll, de bijbehorende social media kanalen en emailverkeer. Aan de inhoud van www.kopijatelier.nl is grote zorg besteed. Indien onderdelen van deze website niet werken of de gegeven op deze website onjuist, onvolledig en/of verouderd zijn, is Kopijatelier niet aansprakelijk. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie. Kopijatelier is derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie afkomstig van deze website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Kopijatelier is niet aansprakelijk voor virussen ontstaan door het gebruik van de website en/of elektronische vormen van communicatie. De informatie opgenomen in e-mails is alleen bestemd voor de geadresseerde.

Wijzigingen
Kopijatelier behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen als nieuwe ontwikkelingen in onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in de wet- en regelgeving daar om vragen. Check deze verklaring dus regelmatig voor een update.

Vragen
Indien u nog specifieke vragen over ons privacybeleid heeft, stuur deze dan naar info@kopijatelier.nl.

Hasselt, augustus 2019